LEGE nr. 267 din 9 noiembrie 2021

pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

EMITENT

·  PARLAMENTUL ROMÂNIEI

Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1076 din 10 noiembrie 2021

Data intrării în vigoare 01-01-2022

Prezenta formă este valabilă începând cu data de 01-01-2022 până la data de 12-05-2022

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articolul I

După articolul 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 490 din 30 iunie 2016, aprobată cu modificări prin Legea nr. 179/2017, se introduce un nou articol, articolul 2^1, cu următorul cuprins:

Articolul 2^1

(1) Se interzice instituţiilor publice şi organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale să solicite persoanelor fizice sau persoanelor juridice, în vederea soluţionării cererilor pentru furnizarea unui serviciu public, copii de pe avize sau alte documente care au fost emise de către instituţii publice sau organe de specialitate ale administraţiei publice centrale.

(2) Instituţiile publice şi organele de specialitate ale administraţiei publice centrale solicită entităţilor care au emis documentele prevăzute la alin. (1), în format electronic, copii sau extrase ale acestora, în baza consimţământului expres al beneficiarului serviciului public, prevederile art. 2 alin. (2) şi ale art. 4 aplicându-se în mod corespunzător.

Articolul II

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 490 din 30 iunie 2016, aprobată cu modificări prin Legea nr. 179/2017, cu completarea adusă prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Articolul III

Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2022.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

 p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

 FLORIN-CLAUDIU ROMAN

 PREŞEDINTELE SENATULUI

 ANCA DANA DRAGU

Bucureşti, 9 noiembrie 2021.

Nr. 267.