OBȚINEREA CERTIFICATULUI DE CAZIER JUDICIAR DE CĂTRE PERSOANA JURIDICĂ

Pentru a obține un certificat de cazier judiciar pentru persoana juridică, cererea-tip, cu datele complete de identificare şi motivată, se depune la orice subunitate de poliție în care funcționează ghișeu de cazier judiciar, de către reprezentantul legal al persoanei juridice, care trebuie să îşi dovedească această calitate.

De asemenea, certificatul de cazier judiciar pentru persoana juridică poate fi obținut și de către o altă persoană fizică, împuternicită în acest scop de către reprezentantul legal al persoanei juridice.

Documente necesare:

- actul de identitate în original al persoanei care depune documentele;

- dovada calității de reprezentant legal al persoanei juridice pentru care se solicită eliberarea certificatului sau împuternicirea (Anexa nr. 38 din H.G. nr. 345/2010) înregistrată la nivelul persoanei juridice solicitante.

Certificatele de cazier judiciar pentru persoane juridice vor fi tipărite pe coli de format A4 și vor fi individualizate prin seria și numărul unic imprimate în partea din dreapta, sus, generate automat de Sistemul Informatic al Cazierului Judiciar Român.

Certificatul de cazier judiciar se eliberează în cel mult 3 zile de la data solicitării și este valabil 6 luni de la data eliberării.

Lista subunităţilor de poliţie care eliberează certificate de cazier judiciar, precum şi programul de lucru cu publicul al ghişeelor, se găsesc afişate pe paginile de internet ale Inspectoratelor de Poliţie Judeţene, respectiv al Direcției Generale de Poliție a Municipiului București.

Persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale  constituite în baza O.U.G. nr. 44/2008,  nu au personalitate juridică și nu răspund penal în condițiile prevăzute de art. 135 Cod Penal.

Având în vedere acest aspect, acestor solicitanți li se va elibera certificat de cazier judiciar pentru persoană fizică.